» Over

Meer over onze samenwerkingspartners

Meer over onze samenwerkings-partners

Samenwerking met reguliere GGZ-verleners PsyQ & Human Concern

Ervaringsdeskundigen kunnen als geen ander perspectief en hoop op herstel bieden en daarmee de brug slaan tussen cliënt en de behandeling. Ook op het gebied van nazorg zijn ervaringsdeskundigen onmisbaar en dat is waar de samenwerking tussen de reguliere GGZ-instellingen en Stichting JIJ van meerwaarde blijkt. Samenwerking heeft meerwaarde op inhoud en kan terugval op eetproblematiek voorkomen, maar heeft dus ook een belangrijk effect op doorstroom / verkorten van wachtlijst. 

Samenwerking met PsyQ

Sinds 2018 werken Stichting JIJ en PsyQ samen op het gebied van nazorg. 

Martie de Jong (PsyQ); “de krachten zijn gebundeld, omdat PsyQ goed is in het stukje ‘Klinisch herstel’, waar Stichting JIJ gerichter ondersteuning kan bieden op ‘persoonlijk en maatschappelijk herstel’. Samen bereik je meer dan alleen en dit blijkt uit de samenwerking tot nu toe’. Stichting JIJ heeft kwalitatief de ervaringen in kaart gebracht en de uitkomst is zeer positief. Om deze ook kwantitatief te onderbouwen, is er een wetenschappelijk onderzoek opgezet om de komende jaren te gaan meten wat de effecten zijn op kwaliteit van leven en op terugval. Via onze nieuwsbrief (link naar aanmelding nieuwsbrief) geven wij informatie over de voortgang van dit onderzoek. 

Samenwerking met Human Concern

Sinds 2023 werkt Stichting JIJ (opnieuw) samen met Human Concern (HC). Gedurende de pilot van een jaar zullen twee groepen cliënten van HC digitaal en twee groepen fysiek op de locatie van HC Den Haag het nazorgprogramma, uitgevoerd door ervaringsdeskundigen van Stichting JIJ, volgen. Doel van deze aanpak is om de duurzaamheid van herstel voor cliënten te borgen middels terugvalpreventie, een positieve ‘vinger aan de pols’ en lotgenotensteun. 

Richard Bot: “We zijn heel blij dat we met deze samenwerking onze cliënten een programma kunnen bieden voor het vasthouden van hun herstel en zien dan ook uit naar een fijne samenwerking met alle betrokkenen. Wanneer de pilot succesvol is gebleken willen wij ook cliënten van onze andere behandellocaties deze mogelijkheid bieden”. 

Samenwerking met partners binnen de keten voor mensen met eetproblematiek

Wij werken met verschillende organisaties samen, maar we vinden het daarbij heel belangrijk dat wij onze kernwaarden, onze onafhankelijkheid en onze eigen visie op eetproblematiek en herstel altijd voorop kunnen blijven stellen.  

De samenwerking heeft per organisatie een verschillend doel, vorm en inhoud. Zo werken wij samen met organisaties en personen bij (wederzijdse) doorverwijzing. Deze (vrijblijvende) doorverwijzing vindt bijvoorbeeld plaats op het moment dat er sprake is situaties, waarin aanvullende hulp op ondersteuning op onze ervaringsdeskundige expertise wenselijk of noodzakelijk lijkt. 

Ook werken wij samen met organisaties om de zorg voor mensen met eetproblematiek kwalitatief te kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld werken wij dikwijl mee aan onderzoeken van universiteiten en zorginstellingen. En bieden wij aan studenten de mogelijkheid om hun afstudeeronderzoek bij ons te doen, zodat meer kennis en ervaring over eetproblematiek, over de inzet van ervaringsdeskundigheid en herstel wordt verzameld en de zorg kan worden verbeterd. 

Daarnaast werken we met organisaties samen om informatie uit te wisselen en onze positie als zelfregiecentrum te verstevigen en samen te werken om de overheid ervan te overtuigen dat duurzame financiering voor organisaties, zoals Stichting JIJ, zeer zinvol en kostenbesparend is. 

Samenwerkingspartner worden?

Het aantal vragen om met ons samen te werken is op dit moment groter dan we aankunnen. Mede om die reden maken wij hierin een zorgvuldige afweging. Wij kiezen voor organisaties, waarin wij onze visie en kernwaarden en onze onafhankelijke positie kunnen waarborgen  Organisaties waarmee we graag mee samenwerken willen zich met hart en ziel inzetten voor mensen met eetproblematiek en voor vernieuwing en verbetering van zorg, staan positief tegenover de inzet van ervaringsdeskundigheid en bieden zelf kwalitatief goede zorg.   

Scroll naar boven